Indlejret risikostyring – når projektrisikostyring ikke fungerer som selvstændig disciplin

I mange projektorganisationer er formel og eksplicit risikostyring begrænset til ledelsesrapporter/styregruppemøder, hvor der gives status på projektets risikobillede. Risikostyring er således ikke en formel styringsdisciplin i mange projekter. Hvorfor mon det er sådan og hvordan får man risikostyringsprocessen på sporet og til at blive værdiskabende? Risikostyring kan blive nedprioriteret, fordi man ikke har de nødvendige … Continue reading Indlejret risikostyring – når projektrisikostyring ikke fungerer som selvstændig disciplin

Risk management rykker ind i bestyrelseslokalet

Corona-krisen har øget behovet for krisestyring og mange virksomheder vil i den kommende tid kigge mere indgående på deres risikostyring. Det betyder, at risk manager-rollen får en stadig større tyngde i virksomheden og helt ind i bestyrelseslokalet. Som det fremgår af Bloombergs artikel har enterprise risk management-feltet udviklet sig væsentligt bl.a. ovenpå 9/11. Risk manager-rollen … Continue reading Risk management rykker ind i bestyrelseslokalet

Sådan får du mere ud af din risikolog

I disse corona-tider oplever vi, hvad det vil sige at blive ramt af en uventet hændelse med MEGET store konsekvenser. Det kan være en meget god anledning for mange af os til at opdatere risikobillederne for de opgaver og projekter, vi sidder med. Risikologgen eller risikoregisteret er det sted, hvor vi registrerer risici for et … Continue reading Sådan får du mere ud af din risikolog

Corona-krisen er ikke en sort svane men et gråt næsehorn

I disse tider bliver der talt meget om sundhedsmyndighedernes risikovurderinger og tiltag i relation til corona-krisen. Hvornår vidste man hvad og var og er forebyggende og afbødende foranstaltninger tilstrækkelige. Corona-håndtering er ikke længere risikostyring men nu issue- eller problemhåndtering. Men, retrospektivt må vi som risikostyringsfaglige se på, om de risikoanalyser, der blev foretaget før krisen, … Continue reading Corona-krisen er ikke en sort svane men et gråt næsehorn

Rigsrevisions-undersøgelse af beslutningsprocesser i statslige it-projekter

Rigsrevisionen er blevet bedt om at beskrive, hvordan man kan undersøge, hvilken betydning beslutningsprocesser har for kvaliteten af og målopfyldelsen i statslige it-projekter.  Hypotesen er bl.a, at beslutningsprocessens udstrækning og form kan have stor betydning for projekternes videre levevilkår. Med Statens IT-råds risikovurderinger af projekters grundlag og businesscase, har man sat fokus på, at projekter … Continue reading Rigsrevisions-undersøgelse af beslutningsprocesser i statslige it-projekter

Global Risk Report 2020: Digital fragmentering

World Economic Forum har netop udsendt deres årlige, globale risikobillede. Klima og miljø er ikke overraskende højdespringere i risikobilledet, men et andet interessant risikotema tegnes også op: Digital fragmentering. Digitaliseringstemaet tager fat på den store vækst i digitalisering og de globale trusler, som øges parallelt hermed. Godt halvdelen af klodens befolkning er nu online og … Continue reading Global Risk Report 2020: Digital fragmentering

Kontraktkrav til eksterne it-leverandørers risikostyring af udviklings- og driftsopgaver

Risikostyring er en vigtig disciplin i styring af it-projekter og den efterfølgende drift af it-løsningerne. Når offentlige myndigheder gennemfører udbud, er det vigtigt, at myndigheden, udover selv at bedrive risikostyring i sin projektstyring af analyse, udbud og det efterfølgende leverandørsamarbejde, også stiller krav til den eksterne leverandørs risikostyring i både udviklings- og driftsforløb. I dag … Continue reading Kontraktkrav til eksterne it-leverandørers risikostyring af udviklings- og driftsopgaver

Risikobudgetter i statslige it-projekter

I staten har vi siden 2011 arbejdet med kalkulation af risikobudgetter på større it-projekter. Statslige myndigheder er via budgetvejledningen pålagt at gennemføre risikostyring på deres it-projekter og herunder estimere den potentielle økonomiske effekt af de identificerede risici. Baggrunden for at indføre dette var bl.a. omfattende budgetoverskridelser i mange statslige it-projekter på baggrund af uventede hændelser … Continue reading Risikobudgetter i statslige it-projekter

Har du en risk manager i dit projekt/program?

Risikostyring er en fast del af projektværktøjskassen. Vi udformer ofte risikoanalyser, før vi igangsætter projekter, for at se, om vi har tænkt tilstrækkeligt i, hvad der kan true projektet og forsøger derfra at indbygge mekanismer i projektets fremgangsmåde til at undgå disse trusler. Efter projektets igangsætning vil risikobilledet udvikle sig og vi vil have behov … Continue reading Har du en risk manager i dit projekt/program?

10 gode råd til bedre risikoledelse i projektets styregruppe

Risikostyring er en central disciplin i projektstyring. Projektledere uddannes i risikostyring, som også indgår i de fleste projektmodeller og projektværktøjskasser. Risikostyring kommer dog ikke altid til sin ret i styregruppearbejdet. Der skal jongleres med mange styringsdiscipliner i projektet og formaliseret/dokumenteret risikostyring har tendens til at blive nedprioriteret og ikke i tilstrækkelig grad efterspurgt af styregruppen. … Continue reading 10 gode råd til bedre risikoledelse i projektets styregruppe